Бесплатные Рефераты >>> Бухгалтерский учет и аудит   

 

Бухгалтерський облік

 

Практична робота

Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних.

Назва статті

Сума

Основні засоби

258964

Статутний фонд

268451

Матеріали

24568

Паливо

5689

Розрахунки по оплаті праці

4589

Готова продукція

5469

Розрахунки з постачальниками

2356

Розрахунковий рахунок

12561

Розрахунки з підзвітними особами, кредит

257

Короткотермінова позика

29000

Відповідь на завдання:

На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо прибуток.

Дата (рік, місяць, число)

Коди

Підприємство

 

 

 

 

 

за ЄДРПОУ

 

 

01

Територія

 

 

 

 

 

за КОАТУУ

 

Форма власності

 

 

 

 

за КФВ

 

Орган державного управління

 

 

 

за СПОДУ

 

Галузь

 

 

 

 

 

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

 

 

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

на _____01січня_________ 2004р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

1

2

3

4

залишкова вартість

010

 

 

первісна вартість

011

 

 

накопичена амортизація

012

( )

( )

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

258964

 

первісна вартість

031

 

 

знос

032

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

Усього за розділом І

080

258964

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

виробничі запаси

100

30257

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукція

130

5469

 

товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бютжетом

170

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

12561

 

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

Усього за розділом ІІ

260

35726

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

307251

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

1

2

3

4

Статутний капітал

300

268451

 

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2798

 

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

271249

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом ІІ

430

0

 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

 

 

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

29000

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

530

2356

 

Поточні зобов'язання за розрахунками

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

4589

 

з учасниками

590

257

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

Усього за розділом ІV

620

36202

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

307451

 

Керівник _______________________

Головний бухгалтер ______________

Прибуток підприємства становить 2578 грн.

Завдання 2. Відкрити рахунки синтетичного та аналітичного обліку у вигляді початкових залишків оборотної відомості.

Відповідь: відкриваємо рахунки у вигляді початкових залишків оборотної відомості.

Оборотно-сальдова відомість.

Рахунок

Сальдо на 01.01. 2004р.

Обороти за січень

Сальдо на 01.02.2004р.

Код

Назва

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

258964

 

40

Статутний фонд

268451

 

201

Сировина й матеріали

24568

 

203

Паливо

5689

 

661

Розрахунки по оплаті праці

4589

 

26

Готова продукція

5469

 

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

2356

 

311

Поточні рахунки в національній валюті

12561

 

372

Розрахунки з підзвітними особами

257

 

601

Короткострокові кредиди банків у національній валюті

29000

 

23

Виробництво

0

 

301

Каса

0

 

Завдання 3. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій.

Відповідь: складаємо реєстраційний журнал господарських операцій за січень і заносимо дані з умови завдання.

 

Реєстраційний журнал

 

Документ і короткий зміст операції

Сума

Рахунок кореспонденції

п/п

 

Дебет

Кредит

1

Поступили на склад від постачальників матеріали (прибутковий ордер)

3700

 201

631 

2

Внесено залишок невикористаної підзвітної суми від експедитора Соловей Л.З. (прибутковий касовий ордер)

20

 301

372 

3

Витрачено постачальником цеху Іванченком М.І. На виготовлення ксерокопії документації для технологічних карт (авансовий звіт)

57

 23

372 

4

Поступило з розрахункового рахунку в касу для:

 

 

 

а) Виплати заробітної плати

2700

 301

661 

б) На господарські потреби

54

 301

 23

5

Відпущено зі складу матеріали для виробництва продукції (лімітно-забірні картки)

460

 23

201 

6

Зарахованокороткотермінову позичку банку (виписка з розрахункового рахунку

9000

 311

601 

7

Видано під звіт експедитору Грушецькому О.І на госп. витрати (видатковий касовий ордер)

28

 372

301 

8

Перераховано в погашення заборгованості:

 

 

 

а)А-по короткотерміновій позичці

3400

 601

311 

б) Б-постачальникам

3090

 631

311 

9

Виплачено з каси:

 

 

 

 

а) А-заробітну плату

2700

661 

301 

 

б)Б-видано під звіт Іванченко М.І.

46

372

301 

10

Відпущено зі складу для потреб виробництва паливо (вимога)

120

23

203 

11

Витрачено Грушецьким О.П.для перевезення матеріалів (авансовий звіт)

25

203

372 

12

Повернуто експедитором Грушецьким залишок невикористаної суми (прибутковий ордер)

3

301

372 

Завдання 4. Підрахувати обороти по синтетичних та аналітичних рахунках в оборотній частині оборотної відомості.

Відповідь: підраховуємо обороти і виводимо залишки по синтетичних рахунках за січень [5].

Дебет

Рахунок 10 «Основні засоби»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

258964

 

1.Надійшло

 

2.Використано

 

Оборот за січень

0

Оборот за січень

0

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

258964

 

 

Дебет

Рахунок 40 «Статутний капітал»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

268451

 

1.Надійшло

 

2.Використано

 

Оборот за січень

0

Оборот за січень

0

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

268451

 

 

Дебет

Рахунок 441 «Прибуток нерозподілений»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

2598

 

1.Надійшло

 итьтьт

2.Використано

 

Оборот за січень

0

Оборот за січень

0

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

2598

 

 

Дебет

Рахунок 201 «Сировина й матеріали»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

24568

 

1.Надійшло

3700

2.Використано

460

Оборот за січень

3700

Оборот за січень

460

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

27808

 

 

Дебет

Рахунок 203 «Паливо»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

5689

 

1.Надійшло

25

2.Використано

120

Оборот за січень

25

Оборот за січень

120

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

5594

 

 

Дебет

Рахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

4589

 

1.Надійшло

2700

2.Використано

2700

Оборот за січень

2700

Оборот за січень

2700

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

4589

 

 

Дебет

Рахунок «Готова продукція»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

5469

 

1.Надійшло

 0

2.Використано

 0

Оборот за січень

0

Оборот за січень

0

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

5469

 

 

Дебет

Рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

2356

 

1.Надійшло

3090

2.Використано

3700

Оборот за січень

3090

Оборот за січень

3700

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

1746

 

 

Дебет

Рахунок 311 «Поточні рахунки у національній валюті»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

12561

 

1.Надійшло

9000

2.Використано

3400

Оборот за січень

9000

Оборот за січень

6490

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

15071

 

 

Дебет

Рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

257

 

1.Надійшло

28

2.Використано

20

46

3

Оборот за січень

74

Оборот за січень

105

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

226

 

 

Дебет

Рахунок 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

29000

 

1.Надійшло

3400

2.Використано

9000

Оборот за січень

3400

Оборот за січень

9000

Залишок на 01.02.2004

23400

 

 

Дебет

Рахунок 23 «Виробництво»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

0

 

1.Надійшло

460

2.Використано

54

 

57

 

 

120

 

Оборот за січень

637

Оборот за січень

54

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

583

 

 

Дебет

Рахунок 301 «Касса в національній валюті»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

0

 

1.Надійшло

20

2.Використано

28

 

2700

2700

 

54

46

 

3

 

Оборот за січень

2777

Оборот за січень

2774

 

 

 

Залишок на 01.02.2004

3

 

 

Завдання 5. Вивести залишки по синтетичних рахунках за звітний період.

Відповідь: враховуючи обороти за січень виводимо залишки на 01.02.2004р. і заносимо в оборотно-сальдову відомість.

Оборотно-сальдова відомість

За січень 2004 р.

Рахунок

Сальдо на 01.01.2004р.

Обороти за січень

Сальдо на 01.02.2004р.

Код

Назва

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

258964

 

0

0

258964

 

40

Статутний фонд

268451

 

0

0

268451

 

201

Сировина й матеріали

24568

 

3700

460

27808

 

203

Паливо

5689

 

25

120

5594

 

661

Розрахунки по оплаті праці

4589

 

2700

2700

4589

 

26

Готова продукція

5469

 

0

0

5469

 

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

2356

 

3090

3700

1746

 

311

Поточні рахунки в національній валюті

12561

 

9000

6490

15071

 

372

Розрахунки з підзвітними особами

257

 

74

105

226

 

601

Короткострокові кредиди банків у національній валюті

29000

 

3400

9000

34600

 

23

Виробництво

0

 

637

54

583

 

301

Каса

0

 

2777

2774

3

 

Кред.обороти

25403

25403

Завдання 6. Скласти заключний баланс по підприємству, визначити прибуток чи збиток на кінець періоду.

Відповідь: на підставі отриманих даних складаємо баланс на на 01.02.2004р.

Дата (рік, місяць, число)

Коди

Підприємство

 

 

 

 

 

за ЄДРПОУ

 

 

01

Територія

 

 

 

 

 

за КОАТУУ

 

Форма власності

 

 

 

 

за КФВ

 

Орган державного управління

 

 

 

за СПОДУ

 

Галузь

 

 

 

 

 

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

 

 

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

на _____01лютого_________ 2004р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

 

 

первісна вартість

011

 

 

накопичена амортизація

012

( )

( )

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

258964

258964 

первісна вартість

031

 

 

знос

032

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

Усього за розділом І

080

258964

 258964

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

виробничі запаси

100

30257

 33402

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

637 

1

2

3

4

готова продукція

130

5469

 5469

товари

140

 

 

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бютжетом

170

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

12561

15074 

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

Усього за розділом ІІ

260

35726

54582 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

307251

313546 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

268451

268451 

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2598

 3934

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

271049

272385 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом ІІ

430

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

 

 

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

1

2

3

4

Короткострокові кредити банків

500

29000

34600 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

530

2356

1746 

Поточні зобов'язання за розрахунками

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

4589

4589 

з учасниками

590

257

226 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

Усього за розділом ІV

620

36202

 41161

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

307251

313546 

Керівник _______________________

Головний бухгалтер ______________

На 01 лютого 2004р. прибуток підприємства становить 1336грн.

Список використаної літератури та джерел

1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності.Навч.посібник. ?3-тє вид., доп.і перероб. ?К.:А,С,К,, 1998. ?784с.

2. Пархоменко В.М. Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні.Нормативи.Коментарі. ?6-те вид., із змінами та доповн. ?К.: - Фірма „1С Україна”, 2001, 421с.

3. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.Київ, 16липня 1999року, № 996-ХІV.

4. „Положення (стандарти) бухгалтерського обліку”, наказ Мінфін України № 87 від 31.03.1999р.

5. „План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.

6. „Інструкція про застосування „Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій”, наказ Мінфін України № 291 від 30.11.1999р.

7. Форма бухгалтерського обліку №1 „Баланс”.

 


 

Формы организации бухгалтерского учета в субъектах малого предпринимательства
Министерство общего и профессионального образования Белгородский государственный университет Кафедра бухгалтерского учета и аудита КУРСОВАЯ РАБОТА На тему Формы организации бухгалтерского учета в субъектах малого...

Учет денежных средств
МИНИСТЕРСТО ТОРГОВЛИ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИКРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТКАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТАКУРСОВАЯ РАБОТАПО ТЕМЕ: «УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ», ВЫПОЛНЯЛАСЬ ПО МАТЕРИАЛАМ ОАО...

Ревизия и контроль основных средств и нематериальных активов
ПЛАН Введение. І. Ревизия учета основных средств: 1. источники ревизии; 2. объекты ревизии; 3. ревизия аналитического учета; 4. проверка правильности проведения инвентаризации; 5. ревизия операций...

Бухгалтерский баланс
1) Балансовый метод отражения информации. 2) Строение бухгалтерского баланса. 3) Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 1) Балансовый метод отражения информации. В бухгалтерском балансе...

Мета та функції контролінгу
9 Мета та функції контролінгу. ПЛАН Вступ 3 1. Концепція контролінгу 4 2. Місце контролінгу в організаційній структурі підприємства...

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ Факультет управления и экономики Бухгалтерский учет и аудитДопустить к защите Руководитель______________________ ...

Экономико-математические методы анализа
6 ВВЕДЕНИЕ. Одним из направлений совершенствования анализа хозяйственной деятельности является внедрение экономико-математических...

Учетная политика
Организация учётной политики предприятия 2.1. Формирование учётной политики предприятия Формирование рыночной экономики, наличие разных форм собственности, расширение международных экономических связей украинских...

Основные фонды предприятия
Содержание Введение………………………………………………………………………………. 1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа основных фондов………………………………………………………………… . 1.1 Нормативное регулирование учета основных средств………………………...

Актив баланса: содержание, оценка статей, техника составления
Содержание 1. Введение 2. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника заполнения. 2.1. Раздел I баланса 2.2. Раздел II баланса 3. Заключение. Список использованной литературы Приложения ...

Анализ себестоимости
План. План. 1Введение. 2Глава 1. Теоретическое обоснование экономического анализа себестоимости продукции. 4 1.1. Понятие себестоимости и ее анализ. 4 1.2. Себестоимость продукции и ее структура....