Бесплатные Рефераты >>> Наука и техника   

 

Операційна технологія і організація збирання кукурудзи на силос

 

Міністерство аграрної політики України

Одеський державний аграрний університет

Кафедра Е і РМТП

Самостійна робота

з предмета: «Машиновикористання в землеробстві»

Розрахунок операційно-технологічної з розробкою операційної технології і організації збирання кукурудзи на силос

Виконав: ст. 4курсу

мех. факультета

Перевірив:

Одеса

2007

1. Розрахунок тягово-приводного агрегату

В агрегатах робочі органи яких приводяться в дію від валу відбору потужності ВВП, крім опору пересуванню виникає ще й додатковий опір внаслідок приведення механізмів в дію.

Дано для розрахунку: Трактор Т-150К (маса ) і силосозбиральний комбайн КС-1.8 (масса ) коефіцієнт опору кочення t=0,1, механічний коефіцієнт корисної дії ВВП величина буксування , питома потужність на приведення в дію робочих органів КС-1,8 «Вихрь» , урожайність 30 т/га, або 30кг/м2 , величина підйому 20, довжина гону 850м.

Обгрунтування складу агрегату

1. Згідно з нормативами агротехнічних швидкостей на цієї операції рух агрегату допускається в межах 5…12 км/год.

2. Такому діапазону відповідає перша і друга передача трактора

км/год

км/год

Тягове зусилля трактора на цих передачах

кН

кН

Тягове зусилля трактора на другій і першій передачах з урахуванням конкретних умов, кН

кН

кН

3. Визначаємо робочу швидкість на відповідних передачах.

км/год

км/год

4. Для роботи агрегату потрібно забезпечити таку умову:

де - потужність для приведення в дію механізмів машини, кВт;

- потужність, яка може передаватись через ВВП при русі агрегату, кВт.

де - питома потужність на приведення в дію робочих органів кВт с/кг ( кВт с/кг)

секундна подача маси в машину, кг/с;

де робоча ширина захвату машини, м

де конструктивна ширина захвату машини, м (м)

коефіцієнт використання ширини захвату (для кукурудзозбирального агрегату )

м

робоча швидкість агрегату, м/с

(м/с, м/с)

ц - урожайність кукурудзи, кг/м2

(ц=3 кг/м2)

кг/с

кВт

кг/с

кВт

потужність при русі агрегату, кА може передаватись через ВВП, визначаємо за формулою

де ефективна потужність двигуна, кВт (кВт)

ККД трансмісії ВВП ()

робоча швидкість агрегату, км/год

(км/год; км/год)

ККД трансмісії трактора

()

коефіцієнт буксування ();

опір на пересування трактора, кН

опір на пересування сіськогосподарської машини, кН

де маса трактора і маса сільськогосподарської машини, Н

():

коефіцієнт опору кочення ()

величина підйому ()

кН

кН

кВт

кВт

Умова кВт

кВт задовольняється

Отже укомплектований агрегат буде працювати нормально.

5. Для оцінки раціонального комплектування агрегату необхідно визначити коефіцієнт використання тягового зусилля трактора

;

де загальний опір агрегату, кН;

тягове зусилля трактора відповідної передачі, кН;

де опір перекочування машини, кН;

опір підйому машини, кН;

кН

кН

додатковий опір, який чинять робочі органи, що приводяться в дію ВВП.

Визначаємо за формулою:

;

кН

кН

кН

кН

Отже використання тягового зусилля на другій передачі повніше ніж на першій, тому агрегату краще працювати на другій передачі і додаткова перша.

2. Визначення коефіцієнтів робочих ходів і використання часу змін

Коефіцієнт робочих ходів визначимо з виразу:

де середня робоча довжина гону, м.

середня довжина холостого ходу, що приходиться а один робочий хід агрегата, м.

де довжина гону, м (850м)

ширина поворотної смуги, м

Мінімальна ширина поворотної смуги визначається з виразу:

при петльових поворотах

де, радіус поворота агрегата, м;

довжина виїзду агрегату, м;

Визначимо радіус поворота агрегата

;

при радіус повороту агрегату

при кг/год, м;

Приймаю для агрегату у складі трактора Т-150К і машини КС-1.8 «Вихрь»

; м

;

м

Кінематична довжина агрегату визначають за формулою

де кінематична довжина трактора, м

кінематична довжина сільськогосподарської машини

Ширину поворотної смуги приймаємо кратну ширині захвату

де (округлюємо до цілого числа)

м

;

м

Орієнтовна оптимальна ширина загінки при гоновому способі руху з петльовими поворотами з розширенням прокоса

де довжина загінки, м (808,5м)

робоча ширина захвату агрегату, м (1,73м)

мінімальний радіус повороту, м (3,46м)

м

беремо ; беремо 31 прохід)

Середня довжина холостого хода ;

м

3. Коефіцієнт використання часу зміни

Затрати часу на корисну роботу враховуються коефіцієнтом використання часу зміни:

де відповіно затрати часу на корисну роботу (чисту і тривалість зміни), год.

Чистий робочий час визначаємо по формулі

підгонові-заключний час, год

час на технологічне обслуговування агрегату в загоні, год;

час на відпочинок і особисті потреби, год;

коефіцієнт використання часу руху агрегата з урахуванням затрат часу на холості повороти і заїзди.

Значення величини підготовчо-заключного часу можна визначити з виразу

де час на проведення щозмінного технічного обслуговування (Т-150К - 0,18год КС-1.8 «Вихрь» - 0,4год)

час на підготовку агрегата до переїзду, хв.

час на переїзди агрегата на початку і в кінці зміни. хв..

час на здачу і одержання переходів час на здачу і одержання переходів хв.

Час на технологічне обслуговування можна визначити за даними хронометричних спостережень год.

Час на відпочинок і особисті потреби персоналу, що обслуговує агрегат складає 30 хв.

хв.

год

4. Розрахунок техніко-економічних показників роботи агрегатів

Для оцінки ефективності роботи потрібного агрегату необхідно визначити його продуктивність, затрати праці при виконанні роботи витрати палива, прямі експлуатаційні і приведені затрати коштів.

Продуктивність розрізняють теоретичну, технічну і фактичну.

Теоретична продуктивність - це об'єм роботи, яка може бути досягнута агрегатом при конструктивній ширині захвату машини, що входять до його складу і теоретичній швидкості руху.

або

де теоретична продуктивність, га/год;

конструктивна ширина захвату МТА, м;

швидкість руху агрегату відповідно км/год і м/с

га/год

Технічна продуктивність розраховують по технічно-обґрунтованих значеннях ширини захвату і швидкості руху агрегату по формулах

га/год

;

де час зміни (7 годин)

га/зм

Затрати праці при викоанні технологічної операції залежать від продуктивносі МТА і кількості людей, що обслуговують

де, затрати праці гол-люд/га

кількість механізаторів на агрегаті, чол.:

кількість допоміжних робітників на агрегаті, чол..

люд-год/га

Визначаємо втрату палива на 1га обробітку кг/га;

де, витрата палива відповідно на корисну роботу, холостий рух і при зупинках з працюючим двигуном. Для трактора Т-150К

час роботи, холостих рухів, зупинок, годин.

год

;

год

кг/г

5. Операційна технологічна карта

1. Визначаємо тривалість одного циклу, хвилин

де робоча довжина загінки, м

робоча швидкість агрегату, км/год

час повороту в кінці загінки, хв.

м

де, довжина загінки, м

ширина поворотної полоси

2. Визначаємо технічну продуктивність за цикл, га/ц

, га/ц

де, час циклу, год

га/ц

3. Кількість циклів за зміну

ц/зм

4. Витрата палива за зміну

;

кг

6. Економічна частина

Визначення прямих експлуатаційних витрат на 1 га операції

Експлуатаційні витрати на виконання операції визначаємо за формулою:

грн./га

де, оплата праці обслуговуючого персоналу, грн/га;

вартість палива і мастильних матеріалів, грн/га;

амортизаційні відрахування на агрегат, грн/га;

витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування грн/га.

Оплату праці обслуговуючого персоналу визначаємо за формулою

;

де, кількість робітників, що обслуговують агрегат (на збиранні кукурудзи на силос )

оплата праці за трактористу-машиністу, допоміжним працівникам;

відрахування на соціальне страхування (4,1% від заробітної плати)

Оплата праці тракториста-машиніста складається з таких елементів:

, грн.

де заробітна плата основна

згідно з розрядом роботи (тарифна ставка тракториста-машиніста на збиранні кукурудзи на силос згідно з 5 розрядом становить 6,96грн), відповідати прийнятим у господарстві.

заробітна плата за класність (трактористу-машиністу першого класу - 20% від тарифної ставки)

надбавка за високу якість виконаної роботи (у господарстві встановлена надбавка -20% від тарифної ставки);

відрахування на відпустку від суми основної заробітної плати і всіх допомог у розмірі 8,34% (за 24 робочих днів);

надбавка за стаж (від суми основної й додаткової оплати згідно з нормативами, прийнятими у господарстві і за безперервний стаж роботи з 3…5 років - 8%, 6…10 років - 10%, 11…15 років - 15%, понад 15 років - 16%)

Отже,

Заробітна плата тракториста-машиніста за зміну норм виробітку

Відрахування на соціальне страхування

змінна продуктивність, га/зм

Отже,

Вартість нафтопродуктів, витрачених на фізичний га, грн.

де, комплексна вартість 1 кг палива з урахуванням мастильних матеріалів і пускового бензину, грн./га

(Ц=3,9 грн/кг)

витрата палива, кг/га

грн/га

Амортизаційні відрахування визначаємо за формулою

грн/га

де, балансова вартість трактора, машини

(, )

норма амортизаційних відрахувань від балансової вартості трактора, машини % (%)

фактичний річний наробіток трактора, машини, год

годинна продуктивність агрегату, га/год

Відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування визначаємо за формулою

грн/га;

де норми відрахувань на пточний ремонт і технічне обслуговування трактора, машини%

;

нормативне річне завантаження трактора, машини, год

Отже,

Література

1. Броварець О. В. «Технологія механізованих сільськогосподарських робіт. Методичні вказівки з кусового проектування». 2000р., 114с.

2. Гаврилюк Г. Р. «Технологічна наладка та усунення несправнеостей с.-г. машин» - К. Урожай 1988, 256с.

3. Ільченко В. Ю. та ін.. «Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві». -К.: Урожай, 1993, 288с.

4. Фортуна В. И., Миронюк С. К. «Технологія механізованих сільськогосподарських робіт». -К.: Вища школа, 1991, 316с.

 


 

Астрономия
                                                                                                                                                         Доклад по Астрономии.           ...

Вакуумное напыление
ВВЕДЕНИЕ Интенсивное развитие метода испарения и конденсации в вакууме за последние годы обусловлено универсальностью технологии, высокой производительностью процесса нанесения покрытий, малой энергоёмкостью и рядом других преимуществ...

Волоконно-Оптические Линии Связи
Министерство Путей Сообщения Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ) РЕФЕРАТ Волоконно...

Машинное гравирование
Государственный комитет по высшему образованию РФ Новгородский Государственный Университет имени Я. Мудрого Кафедра ХиПОМ Отчет по практической работе № 2 по дисциплине ТМОХИ: “Машинное гравирование”...

Катализаторы и ферменты
Катализаторы и ферменты Катализатором, или ферментом (в случае биохимической реакции), называется вещество, помогающее протеканию химической реакции, но не изменяющееся в ходе нее. Скорость протекания химической реакции...

ПЗС в устройствах обработки сигналов памяти и приемниках изображения
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ Кафедра ЭВС РЕФЕРАТ На тему: «ПЗС в устройствах...

Техпроцесс изготовления зубчатого колеса
смотреть на рефераты похожие на "Техпроцесс изготовления зубчатого колеса" Содержание.|1. Введение. | |Понятия: «технология машиностроения» и «технологический процесс». | |2. Виды и среда применения зубчатых колес из...

Частотные фильтры электрических сигналов
Содержание 1 Введение 3 2 Исходные данные для расчета пассивных RC-фильтров 4 3 Расчет параметров элемента фильтра 5 ...

Спиральные антенны
СОДЕРЖАНИЕ. 1.Режимы излучения спиральной антенны 2.Расчетные соотношения для цилиндрической спиральной антенны 3.Плоская арифметическая спиральная антенна ...

Эволюция представлений о пространстве
Эволюция представлений о пространстве Раньше Миро[мифо]воззренческие представления, относящиеся к пространству, скорее конструируют пространство, нежели отражают его. Мифологическая система мира наследует...

Применение гидролокатора бокового обзора для прокладки и контроля положения подводного трубопровода
Применение гидролокатора бокового обзора для прокладки и контроля положения подводного трубопровода Дмитрий Столяренко, к.т.н., ООО Центр «Геоматика» При эксплуатации подводных участков нефте- и газопроводов необходимы...